Regulamin

Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy.

Sklep – sklep internetowy, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.arystoteles.com.pl

Oferta – towary umieszczone na stronie internetowej i oznaczone jako dostępne;

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Klient - każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.arystoteles.com.pl

Konto klienta – konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie, dzięki któremu posiada dostęp do własnego panelu Klienta;

Panel Klienta – element funkcjonalny Sklepu, stanowiący bazę danych Klienta oraz zawierający historię jego aktywności w Sklepie;

Czas przygotowania zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep dostarczy towar Klientowi;

Cena rynkowa – sugerowana przez wydawcę lub dostawcę cena sprzedaży produktu na rynku, głównie detalicznym. Pokazujemy ją jako cenę przekreśloną i od tej ceny obliczamy wszelkie zniżki i rabaty;

Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych.

 

Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowieńumowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

Zawarcie umowy i realizacja

1. Klient może składać zamówienia 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem strony internetowej.

2. Zamówienia można składać w dwóch trybach:

 • po zarejestrowaniu się i zalogowaniu
 • bez zalogowania (szybkie zakupy)

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 1. dodanie do koszyka produktu;
 2. wybór rodzaju dostawy;
 3. wybór rodzaju płatności;
 4. wybór miejsca wydania rzeczy;
 5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta e-mailowo lub telefonicznie i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną jeśli została przez niego opłacona.

5. Sklep  nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, jeżeli nie zostało ono jeszcze zrealizowane (towar nie został wysłany), kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

2.Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie odstąpienia od umowy zwrotowi podlega towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, tj. płyt CD, DVD, nie przysługuje po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania.

5. Zwracany towar należy odesłać wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

Odstępując od umowy kupna Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez sklep( załączniki nr)

6. Przed dokonaniem zwrotu środków pieniężnych Klientowi pracownik Biura Obsługi Klienta sklepu skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia sposobu zwrotu środków pieniężnych. W przypadku braku kontaktu z Kupującym lub niepodjęciem przez Kupującego decyzji o sposobie zwrotu środków pieniężnych w ciągu 7 dni roboczych, zostaną one zwrócone:

1) na rachunek karty kredytowej, z której nastąpiła płatność – w przypadku płatności kartą kredytową,

2) na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność – w przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej,

3) przekazem pocztowym na adres Klienta podany w zamówieniu – w przypadku płatności za pobraniem.

 1. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Czas realizacji zamówienia

1. Na stronie Sklepu przy każdym towarze podana jest dostępność tego towaru. Przez dostępność rozumieć należy czy towar znajduje się na magazynie Sklepu i jest dostępny do natychmiastowej wysyłki. Czas w jakim Sklep wyśle do Klienta zamówienie zależny jest od wybranego sposobu płatności:

1) Pobranie kurierskie - 2-5 dni roboczych od złożenia zamówienia

2) Przedpłata - w ciągu 2-5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty

2. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku gdy płatność przedpłatą nie zostanie zaksięgowana w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.

3. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy (DPD, INPOST, POCZTA POLSKA), zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy i płatności.

4. Koszt dostawy jest zależny od sposobu dostawy i formy płatności. Cennik zawierający koszty dostawy jest dostępny w dziale koszty dostawy.

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 2.08.2015r.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Formy płatności

1. Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać:

- osobiście, płacąc gotówką Kurierowi , gdy wybraną formą płatności jest „płatność przy odbiorze”

- płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową, PAY-U. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.

Możesz nas znaleźć:

 

 

 

Wersje językowe
Waluty
Cenniki do pobrania
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl